Jméno:
Heslo:

Školní vzdělávací program

Výňatek ze školního vzdělávacího programu pro předškolní děti

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici u ředitelky školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278

Barevné korálky

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Barevné korálky

Školní vzdělávací program je v platnosti od 1. září 2017 a jeho účinnost je plánována na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. Byl projednán na pedagogické radě dne 28.8.2017.


Vydala : Bc. Eva Kuklová

1. Identifikační údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278

ADRESA SÍDLA ŠKOLY

Nerudova 278/II, Soběslav, 392 01

TYP ŠKOLY

mateřská škola s celodenním provozem

PROVOZ

6.00 h – 16.00 h

TELEFONNÍ SPOJENÍ

381 524 687

E-MAILOVÁ ADRESA

ms.nerudova@email.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.mssobeslav.cz

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Město Soběslav

MAJITEL BUDOV MŠ

PETA Bohemia Soběslav, Nerudova 278/II

PRÁVNÍ FORMA

od 1. 1. 2002 samostatný právní subjekt příspěvková organizace

STATUTÁRNÍ ORGÁN

ředitelka mateřské školy Bc. Eva Kuklová

SOUČÁST ŠKOLY

školní jídelna

KAPACITA MŠ

140 dětí

2. Obecná charakteristika školy

2.	Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Nerudova se nachází ve středu města Soběslav, v pěkném prostředí vedle parku. Byla otevřena 3. ledna 1968 jako Závodní mateřská škola – jesle LADA. Tehdy trojtřídní MŠ byla ihned po otevření naplněna počtem 90 dětí, rozdělených do tříd podle věku, do jeslí v průběhu roku bylo zapsáno 35 dětí . Děti byly ve věku 1 – 6 let. Zřizovatelem mateřské školy byl národní podnik LADA Soběslav. Na základě školského zákona z roku 1960 se stala předškolní výchova prvním článkem školské soustavy v naší republice. Výchovná práce v mateřské škole probíhala dle Programu výchovné práce v jeslích a mateřských školách. Od 1.1.1976 došlo ke změně názvu podniku a tím i ke změně názvu mateřské školy – Mateřská škola - jesle k.p. ELITEX. Mateřská škola a její třídy byly vybavovány technikou – gramofony a magnetofony. Z důvodu nedostatku kapacity školy bylo započato v roce 1979 s výstavbou nové budovy určené pro 60 dětí. Budova byla otevřena 1.9.1980, čímž došlo k rozšíření mateřské školy na celkem 5 tříd. V roce 1988 došlo opět ke změně názvu podniku a tím i školy – Mateřská škola - jesle TST LADA k.p. Ke dni 31.8. 1990 byly zrušeny jesle z důvodu nízkého počtu zapsaných dětí. Ve společnosti došlo ke změnám, bylo to období hledání. Změnil se výchovný styl, uspořádání života tak, aby vycházel z potřeb každého dítěte, aby se snížila psychosociální náročnost prostředí, aby děti byly spokojené a dobře se rozvíjely. V obsahu výchovné práce nastalo všestranné uvolnění, jehož smyslem je vytvoření většího prostoru pro hravé činnosti a přirozené aktivity. V roce 1992 se podnik TST LADA k.p. ocitl v tíživé ekonomické situaci a svoji mateřskou školu nabídl městskému úřadu k bezplatnému pronájmu. Městský úřad nabídku přijal a mateřská škola byla přejmenována na II. mateřská škola.

V roce 1994 byla do přistavěné budovy přestěhována zrušená mateřská škola Na Solinách, jejíž budova byla vrácena původnímu majiteli na základě restituce. V mateřské škole bylo v provozu pět tříd, z toho dvě předškolní. Spojovací chodba mezi oběma budovami byla využita jako výstavní prostory pro dětské výtvarné práce. První výstava proběhla v roce 1997. Od této doby probíhá pravidelně každý rok a možnost shlédnout ji má i veřejnost. V roce 1995 došlo k  prodeji budov a pozemků mateřské školy, vlastníkem se stala soukromá osoba – ing. Josef Kouba. V budově dříve určené jeslím byla zřízena pekárna s prodejnou, byl omezen vstup do budovy mateřské školy pouze z jedné strany, z přilehlého parku. Od té doby řeší vedení mateřské školy s majitelem veškeré problémy týkající se stavu a oprav budovy, stavebních úprav, zahrady školy apod. Společenské změny po roce 1989 znamenaly pro rodiče dětí docházejících do mateřské školy i změny ve financování. V 90. letech došlo k zavedení platby školného. Od roku 2002 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací, jejímž statutárním zástupcem je ředitelka mateřské školy a zřizovatelem Město Soběslav. V naší mateřské škole máme v současné době 6 tříd, ve kterých máme 140 dětí rozdělených podle věku. Výzdoba všech prostor je z dílek dětí.

Sama škola je umístěna uprostřed velké zahrady, která je porostlá rozmanitými dřevinami, některé jsou zde od jejího vzniku. Staré kovové prolézačky, houpačky a pískoviště byly nahrazeny zcela novou úpravou s novými dřevěnými prvky a novými pískovišti. Zahrada mateřské školy nabízí zdravý pohyb pro všechny děti v jakémkoli ročním období. Nová zeleň vytvořila některá pěkná stinná místa pro pobyt dětí v letních měsících. Uměle vytvořený kopec slouží dětem k zimním radovánkám.

Mateřskou školu většinou navštěvují děti z přilehlých částí a také děti bydlící v okolních vesnicích, které do mateřské školy dojíždějí vlaky a autobusy. Mateřská škola je v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Do mateřské školy docházejí i děti s cizí národností. Možnost navštěvovat mateřskou školu mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané.

Umístění školy umožňuje poznávání života ve městě, jeho historii i současnost, významné i důležité správní budovy. Umožňuje poznávání a pozorování přírody, realizaci prvků ekologické výchovy v parcích v blízkosti mateřské školy, v prostorách na promenádě, u trati, za řekou Lužnicí, u Černovického potoka i u Nového rybníka. Umožňuje řadu pěších výletů podporujících zdraví dětí.

3. Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky

Kapacita mateřské školy je 140 dětí. Škola je šesti třídní a je umístěna ve dvou budovách, obě jsou patrové. V přední budově jsou umístěny tři třídy pro děti mladšího předškolního věku. V zadní budově jsou tři třídy určené pro děti staršího předškolního věku. Třídy jsou označeny obrázkovým logem. Máme třídu 1. zvonečkovou, 2. srdíčkovou . V těchto třídách jsou zpravidla děti ve věku od 2,5 do 4 let. Ve třídě 3. kytičkové od 4 do 6 let a ve třídách 4.sluníčkové, 4B. měsíčkové a 5. hvězdičkové jsou děti ve věku 5 až 7 let. Třídy jsou prostorné, slunné, rozdělené na místnost se stoly a hernu s kobercem. Nábytek ve všech třídách je nový, aby umožnil dětem samostatnou volbu hračky a její následný úklid. Všechny třídy jsou vybaveny novými stolky a židlemi, s rozměry vzhledem k věku dětí. Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Každá třída má vytvořeny různé hrací koutky s nabídkou hraček a pomůcek zařízené dle věku dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení hračkami odpovídá počtu dětí i jejich věku, hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát dle stanovených pravidel. Ke každé třídě přísluší přípravné kuchyňky a u všech tříd zrekonstruované umývárny s toaletami. Do všech tříd byly zakoupeny servírovací vozíky určené k odkládání použitého nádobí, což vede k větší samostatnosti dětí a ke zjednodušení manipulace s ním. V šatnách jsou lavičky a poličky s věšáky k uložení oblečení a obuvi dětí. Tělocvičné nářadí je doplňováno, není však v ideálním množství. Kompenzace tohoto nedostatku je řešena návštěvou tělocvičny tělovýchovné jednoty Spartak na stadionu staršími dětmi. Jedna z tříd je vybavena dřevěnou sestavou ke cvičení, kde dle předchozí domluvy učitelek mohou i děti z ostatních tříd rozvíjet své pohybové dovednosti. Ve všech třídách je dostatek pomůcek a materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti. Děti mohou rovněž využívat dětské hudební i netradiční nástroje v hudebních koutcích ve třídách. Všechny třídy jsou vybaveny hudebním nástrojem (klavír, varhany či kytara), radiomagnetofonem s CD přehrávačem a televizí s DVD přehrávačem. Interaktivní tabule s dataprojektorem a nový notebook jsou umístěny ve třídě sluníčkové. Počítačem jsou vybaveny dvě předškolní třídy. Vstupní chodba, chodby a šatny jsou využívány pro prezentaci dětských prací a výrobků. Nové informační tabule ve vstupní chodbě, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče dětí. Mateřská škola má vlastní pec na vypalování výrobků z keramické hlíny, která je umístěna ve sklepě budovy. Tyto činnosti jsou taktéž součástí vzdělávací nabídky integrovaných bloků. Didaktické pomůcky jsou průběžně dle potřeb a nabídky doplňovány. Mateřská škola má dvě barevné tiskárny.

Mateřská škola má své vlastní logo a webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a obrazově doplňovány. Byla inovována loga jednotlivých tříd a dalších místností a graficky sladěna s korkovými nástěnkami a dřevěnými značkovníky - vše od firmy Lokki.

V přední budově je zázemí pro činnost školní kuchyně, jsou zde sklepy s kotelnou, prádelnou a sklady. V  prádelně je zajištěna péče o lůžkoviny a ručníky.

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce školní kuchyně, došlo k rozdělení na jednotlivé boxy a byly zakoupeny nerezové stoly. Instalována byla bezdotyková baterie a zakoupen víceúčelový robot. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro kuchařky. V kuchyni jsou dva konvektomaty určené pro zdravou technologii přípravy pokrmů.

Ve spolupráci s majitelem byly rekonstruovány střechy na obou budovách, byla provedena plynofikace a rekonstrukce kotelny a ventilů u radiátorů ve všech prostorách školy. Došlo k renovaci vodovodních trubek a montáži bojlerů. Průběžně byly zrenovovány šatny dětí. V obou budovách proběhla výměna zářivek, oken a vchodových dveří. Z části byla vyměněna okna ve sklepních prostorech. Byla vyměněna lehátka pro odpočinek dětí. Zrekonstruováno bylo veškeré sociální zařízení pro pedagogické a provozní zaměstnance. Proběhla celková rekonstrukce přípravné kuchyňky zvonečkové třídy v přední budově, byla zakoupena myčka a nerezové stoly. Myčka je rovněž v kuchyňce třídy sluníčkové, do přípravné kuchyňky třídy sluníčkové a hvězdičkové byl zakoupen nový nerezový stůl a dřez. Byly vyměněny kuchyňské skříňky v obou přípravných kuchyňkách v zadní budově.

V přední budově školy a v kuchyni byly vyměněny všechny dveře za nové. Stávající vodovodní baterie ve všech prostorách školy byly nahrazeny pákovými vodovodními bateriemi.

Sborovna pro pedagogické zaměstnance s počítačem a knihovnou s odbornou a metodickou literaturou, je průběžně doplňována literaturou a různým didaktickým materiálem a odbornými časopisy z oblasti pedagogiky a psychologie. Je dobrým zdrojem pro samostudium pedagogů.

Do venkovního prostoru před budovou školy byly umístěny nové přístřešky pro parkování jízdních kol pro zaměstnance.

Mateřská škola má vstupní bezpečnostní systém - vstup je zajištěn prostřednictvím čipů a kamerovým systémem.

Mateřskou školu obklopuje velká zahrada. Vybavení zahradními dřevěnými prvky je řešeno do několika lokalit, aby bylo zajištěno dostatečné vyžití pro všechny děti se zřetelem k zajištění bezpečnosti. Toto zmodernizování proběhlo v roce 2004. Do zahrady byl umístěn druhý dřevěný domeček s malou skluzavkou, bylo vybudováno jedno menší pískoviště a exteriér doplnil dřevěný vláček pro volné aktivity dětí. Byly zakoupeny a v prostoru rozmístěny nové lavičky. V letošním roce byly z důvodu špatného technického stavu odstraněny některé dřevěné prvky. V plánu je další doplňování nových prvků a modernizace dle potřeby, abychom umožnily dětem další rozmanité aktivity. Postupně chceme vytvářet různá zákoutí s dalšími stinnými místy pro možnost pobytu dětí v  teplých letních měsících. Hračky pro hry na zahradě jsou stále doplňovány a obměňovány dle potřeby.. Zařízení zahrady je pravidelně kontrolováno revizním technikem. Údržbu zahrady, péči o zahradní zeleň, sekání zahrady a čistotu v okolí budovy mateřské školy zajišťuje zahradnice.

Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, osvětlení, apod.). Děti se podílejí na výzdobě interiéru mateřské školy.

Záměry:

 • průběžné doplňování a obměňování hraček, pomůcek, odborné literatury a dalšího vybavení ve třídách a sborovně

 • průběžné vybavování tříd ICT pomůckami - interaktivní tabule, PC apod.

 • pravidelná údržba - nátěry zábradlí,opravy dle potřeby

 • rekonstrukce přípravných kuchyněk

 • doplňování nových prvků, hraček a sportovních pomůcek na zahradě, revitalizace školní zahrady

 • vytvořit zeleninovou zahradu

3.2 Životospráva a péče o zdraví

Stravování dětí se řídí platnou legislativou. Podmínky pro poskytování školního stravování jsou dány ve vnitřních směrnicích školy. Po celý den je dětem poskytována plnohodnotná a vyvážená strava v přiměřeném množství a kvalitě dle příslušných předpisů. Je zajištěn pitný režim během celého dne s nabídkou čaje nebo vody. Ve všech třídách jsou skříňky na pitný režim s hrnečky označenými značkou dětí. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly, do jídla je ale nenutíme. Klademe důraz na výběr kvalitních potravin a nápojů, na pestrost jídelníčku, zavádění nových receptur. Personál školní jídelny se pravidelně účastní seminářů zaměřených na moderní školní stravování a průběžně se vzdělává samostudiem literatury zaměřené na téma zdravého stravování.

Příprava stravy probíhá ve vlastní školní jídelně. Provozní řád mateřské školy nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování. Ve třídách je prováděna svačina a oběd formou rituálu, všechny děti jedí společně. Děti mají možnost přidání jídla, učí se stolovat. Ve zvonečkové a srdíčkové třídě rozdávají oběd i svačinu učitelky , v kytičkové, sluníčkové a měsíčkové a hvězdičkové třídě jedí děti samoobslužným systémem. Ve všech třídách děti pomáhají při stolování formou ,,služby ". Děti z předškolních tříd mají ve svém programu zařazeny "mazací dny", kdy si připravují svoji svačinu ve třídě za pomoci učitelek. Rodiče informujeme o dětském stravování formou ochutnávek ze školní kuchyně na společných schůzkách a také informacemi o novinkách ve stravování na nástěnkách. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách a na webových stránkách mateřské školy. Po vzájemné dohodě s rodiči řešíme problémy různých potravinových alergií dětí.

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod -10 °C, náledí, silný vítr, inverze apod.).

Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru mateřské školy, na zahradě i v okolí mateřské školy při pobytu venku. Za příznivého počasí se výchovná činnost přesouvá na školní zahradu. Zdravotní a kompenzační cviky, jógové prvky jsou součástí denních tělovýchovných chvilek motivovaných dle tématických bloků, s tradičním i netradičním náčiním, s hudbou, s říkadly. Ve třídách mají děti k dispozici nářadí a náčiní ke každodennímu využití (míče, obruče, prolézací tunely, kuličkový bazén apod.). Odpočinek dětí vychází z  potřeby relaxace, děti odpočívají na lehátkách. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Doba odpočinku a relaxace vychází z  věkových a individuálních potřeb dětí, děti z mladší věkové skupiny nejsou ke spánku nuceny, ty co mají malou potřebu spánku odpočívají s hračkou. Odpočinkový čas je příležitost dítěte naučit se odpočívat a relaxovat, a tudíž předcházet civilizačním chorobám a psychickým problémům. Dle potřeby zařazujeme pro předškolní děti klidové činnosti, např. přípravu na vstup do základní školy, prohlížení knih a časopisů, puzzle, skládačky.

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmějí dětem podávat žádné léky, pouze ve výjimečných případech po konzultaci s ředitelkou na základě lékařského potvrzení. Při úrazu nebo náhlém onemocnění dítěte informuje učitelka ihned zákonné zástupce.

V rámci podpory prevence zubního kazu se děti seznamují se správnou technikou čištění zubů. Starší děti si čistí zuby po obědě.

Učitelky i ostatní zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

Záměry:

 • naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu

 • seznámit děti s významem pitného režimu

 • spolupracovat s rodinou v oblasti zdravého stravování - třídní schůzky s ochutnávkou, propagační materiály, receptury pokrmů a informace na webových stránkách školy

 • spolupracovat s rodinou v oblasti zdravého vývoje dětského chrupu - info letáky apod.

 • vést děti k základním společenským návykům při stolování

3.3 Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářejí takové prostředí, aby se zde děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Respektují potřeby dětí, navozují situace klidu, pohody, důvěry a spolupráce. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem ani nadměrnou náročností prováděných činností. Všechny děti mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Děti se učí pravidlům soužití, které si vytvářejí společně na začátku školního roku. Osobní svoboda a volnost je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Snažíme se, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, kde jsou rády. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňují  prosociálním směrem (prevence šikany jiných sociálně patologických jevů), jsou vstřícné a empatické. Učitelky zařazují tvořivou improvizaci, okamžitou reakci na situaci, kterou vytvoří děti. Nabídka činností počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka je dětem tematicky blízká, pochopitelná , přiměřeně náročná a užitečná. Děti jsou zatěžovány přiměřeně, v rámci jejich možností, mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Učitelky děti motivují, pozitivně oceňují, vyvarují se paušálních pochval stejně jako odsudků. Podporují zdravé sebevědomí dítěte, učí samostatnosti i práci ve skupině, důvěřovat si, nebát se. V dětech rozvíjejí citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu, respekt dospělé osoby, toleranci a úctu k seniorům. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci. Jako nevyhovující psychosociální podmínku vidíme vyšší počty dětí ve třídách.

Záměry:

 • vytvořit dobré podmínky pro vzájemnou komunikaci s rodiči při vstupu dítěte do mateřské školy

 • vyšší počty ve třídách eliminovat promyšleným dělením dětí na menší skupiny

 • vést zaměstnance školy k osvojování si nových poznatků v oblasti efektivní komunikace formou seminářů a samostudiem

 • při přijímání nových zaměstnanců seznamovat s filosofií a směřováním školy

3.4 Organizace chodu

Organizační zajištění chodu mateřské školy se řídí Školním a Provozním řádem a směrnicemi školy. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Provoz v mateřské škole probíhá od 6.00 do 16.00 hodin. Od 6.00 hodin zajišťuje provoz v mateřské škole jedna učitelka v přízemí přední budovy, obvykle v 6.30 hodin začíná provoz v jedné ze tříd v zadní budově. V odpoledních hodinách se děti rozcházejí podobným způsobem. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Délka pobytu venku se přizpůsobuje podle ročních období a počasí. Učitelky se plně věnují dětem. Podněcují děti k vlastní aktivitě a experimentování, je respektování jejich tempo. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Činnosti jsou organizovány skupinově, individuálně i frontálně. Sledování televize (DVD, video apod.) je příležitostně využíváno jako součást tematického bloku třídního vzdělávacího programu. V době odpočinku po obědě  je pro děti připraven poslech čtených i reprodukovaných pohádek, sledování DVD pohádky, odpočinek či spánek dle potřeb dětí, relaxační a klidové činnosti - prohlížení knih a časopisů, puzzle, skládačky. Každé dítě má svoji značkou označené lehátko s lůžkovinami, které jsou pravidelně převlékány. Lehátka jsou v každé třídě uložena na určeném odděleném prostoru. Z domova donesené pyžamo si děti nosí k výměně 1x za 14 dnů nebo podle potřeby.

Doplňkové aktivity plánované na daný kalendářní rok jsou přílohou ŠVP PV Barevné korálky, jsou organizovány jak v  dopoledních hodinách,  tak i odpoledne, a to i společně s rodiči. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují vzdělávací nabídku. Každý rok je k ŠVP zpracován dílčí celoroční projekt, jehož smyslem je prostřednictvím různých činností a příběhy vytvořit prostředí tvořivé pohody a aktivního přátelství.

     V případě výletů a podobných akcí je organizace dne uzpůsobena daným potřebám.

Do tělocvičny odcházejí každé pondělí děti z kytičkové, sluníčkové a měsíčkové a hvězdičkové třídy. Cvičení probíhá v měsících říjen až březen. Každá třída dochází cvičit 1x za 3 týdny. Tělocvičnu má pronajatu MŠ v době od 8.45 - 9.30 h. Při nepřítomnosti některé z učitelek je povinna doprovázet děti osoba, určená ředitelkou nebo zástupkyní, zpravidla školnice nebo uklízečka.

Mateřská škola se zapojila do projektu „Děti do bruslí“. Projekt je uskutečňován jako řízená doplňková činnost v rámci ranních aktivit. Cílem projektu „Děti do bruslí“ je poskytnout dětem předškolního věku a žákům I. stupně základních škol nabídku na výuku a získání základů správného bruslení. Organizátorem kurzů bruslení s názvem „Děti do bruslí“ je stejnojmenný zapsaný spolek Děti do bruslí z.s., se kterým má naše mateřská škola uzavřenou Smlouvu o provádění bruslařské výuky. Na kurzy děti doprovázejí vždy dvě učitelky nebo jedna učitelka a další osoba určená ředitelkou nebo zástupkyní, zpravidla školnice nebo uklízečka.

Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání upravuje Školní řád a příslušná směrnice. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy v rámci správního řízení po ukončení přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií, která jsou včas předem zveřejněna.

Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme adaptační režim. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonnými zástupci.

Záměry:

 • spojování tříd omezovat na nutnou potřebu, pokud k němu dochází - zajistit dostatečnou informovanost rodičům (info tabulky)

 • sledovat poměr spontánních a řízených činností - vyváženost

 • doporučit rodičům, aby děti přiváděly do mateřské školy do 8.00hodin, aby se děti mohly účastnit celého denního programu

3.5 Řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců mateřské školy jsou vymezeny. Jednotlivé úseky spolu vzájemně spolupracují a pomáhají si. Ředitelka podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách života školy, respektuje jejich názory, a realizuje dobré inovační návrhy. Každý člen kolektivu má svou pracovní náplň a rozsah zodpovědnosti.

Tvorba ŠVP vychází z  analýzy a hodnocení a je vypracováván ve spolupráci s ostatními členy kolektivu.

     Ředitelka školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí úspěchy a motivuje k další práci. Konzultuje s učitelkami jejich profesní plány.

     Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pedagogické rady se konají dle plánu, provozní porady dle potřeb školy. Pedagogické a provozní porady a za účasti všech pracovnic školy alespoň jedenkrát ročně nebo operativně dle potřeby řešení problémů. K informacím slouží nástěnka ve sborovně.

     Na spolupráci s rodiči se podílejí všechny zaměstnankyně . Denně ústní formou krátké a stručné konzultace s rodiči, nebo podle jejich potřeby v předem dohodnutém čase,  pokud jde o problém vyžadující více času.

     Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, s majitelem budovy, s orgány veřejné správy a samosprávy, s pediatry a pracovníky PPP nebo SPC. Spolupracuje se základními školami, s kulturním domem, městskou knihovnou, společenským centrem, základní uměleckou školou, Senior domem apod.

Mateřská škola je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS), zaměřeného na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Hlavní zaměření se orientuje na vyrovnání příležitostí dětí ze socioekonomicky znevýhodněného kulturně odlišného prostředí. Realizátorem projektu je ZVaS České Budějovice. Ve škole pracuje 1 školní asistentka, která je financovaná z výše uvedeného projektu.

Záměry:

 • společně se všemi zaměstnanci naplňovat cíle a filosofii mateřské školy

 • podporovat kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnance

3.6 Personální zajištění

V mateřské škole pracuje 11 učitelek včetně ředitelky, které mají předepsanou odbornou kvalifikaci . Čtyři učitelky mají vysokoškolské vzdělání (dvě Bc. a dvě Mgr.). 9 učitelek je zkušených s dlouholetou praxí, což pozitivně ovlivňuje kvalitu předškolního vzdělávání a 2 učitelky s kratší pedagogickou praxí, které se dobře začlenily do našeho kolektivu. V současné době pracuje v mateřské škole 1 asistent pedagoga a 1 školní asistent z projektu Bez obav spolu. Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají. Jednak formou různých odborných seminářů a jednak prostřednictvím odborné literatury. Stále více využívají i možnosti internetu. Nabídky různých vzdělávacích institucí jsou využívány dle provozních možností. Poznatky a dovednosti, nové efektivní metody práce, náměty ze seminářů využívají učitelky ve své práci s dětmi. Práce všech učitelek se opírá o pedagogické a metodické zásady výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Překrývání minimálně v rozsahu dvou a půl hodin se bohužel ve všech třídách nepodaří zajistit z důvodu daných finančních normativů, neřeší se také nižší úvazek ředitelky a zástupkyně mateřské školy.

O plynulý provoz a čistotu se stará ekonomka a vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky, 1 školnice a 2 uklízečky, domovník a zahradnice.

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka

Bc. Eva Kuklová

Zástupkyně

Hana Vacková

UČITELKY

1. třída Zvonečková

Ivana Fialová

 

Bc. Eva Kuklová

2. třída Srdíčková

Radana Mikulová

 

Mgr. Zuzana Koblasová

3. třída Kytičková

Drahomíra Chlubnová

 

Mgr.Kamila Zahrádková (BOS)

4. třída Sluníčková

Ivana Bártová

 

Hana Vacková

4B. třída Měsíčková

Jana Pourová

5. třída Hvězdičková

Yvona Menglerová

 

Bc. Jana Veselá

Asistent pedagoga Šárka Maxerová

Ekonomka a vedoucí školní jídelny

Lenka Veselá

Kuchařky

Marta Vonešová

 

Kateřina Hervířová

 

Miroslava Vacková

Školnice

Šárka Neknězová

Uklízečky

Romana Svobodová

 

Lucie Sedláčková

Topič a domovník

Jaroslav Škopek

 

Záměry:

 • podporovat všechny zaměstnance v jejich profesním rozvoji, využívat rozličných možností - semináře, odborná literatura, vzájemné hospitace, sdílení zkušeností apod.

 • zajistit pomoc novým zaměstnancům v jejich začleňování do kolektivu

3.7 Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi učitelkami a rodiči funguje na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění,respektu a ochoty spolupracovat, na základě partnerství. Hlavní prioritou školy je osobní kontakt s rodiči. Učitelky pravidelně informují rodiče o jejich dětech . Domlouvají se a radí o společném postupu při výchově i vzdělávání dítěte. K aktuálním informacím slouží nástěnky na chodbách a v šatnách. Různými způsoby se snažíme zapojovat rodiče do společných činností s dětmi. Společně s rodiči oslavujeme Den pro maminky, Den dětí, pořádáme slavnostní rozloučení s předškoláky. Rodiče dle možností poskytují naší škole různé druhy materiálu (textil, papír apod.). Vzdělávací nabídka je zpestřena zapojením rodičů do náplně vzdělávacího obsahu, děti se seznamují s různými profesemi rodičů (myslivec, výpravčí, včelař,...) Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu.

Spolupráce s rodiči je organizována formou třídních schůzek spojených s vystoupením dětí a ochutnávkou z jídelníčku naší školní kuchyně, dále formou individuálních pohovorů s rodiči, vydáváním informačního letáčku o mateřské škole, informacemi na nástěnkách v jednotlivých třídách a na webových stránkách mateřské školy.

S rodiči spolupracujeme v období adaptačního procesu při prvotním nástupu dítěte do mateřské školy.

Den otevřených dveří probíhá pro rodiče a veřejnost v době přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání.

Zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně.

Záměry:

 • s ohledem na zájmy dítěte neustále taktně a citlivě působit na rodiče

 • konzultací s rodiči využívat ke hledání společných cest k podpoře dítěte

 • průběžně informovat rodiče o dění v mateřské škole, ve třídě, sledovat nástěnky

 • zapojování rodičů do dění v mateřské škole

3.8 Spolupráce se ZŠ

Ve spolupráci se základní školou se zaměřujeme na propagaci práce mateřské školy, zveme učitelky ze základní školy spolu s dětmi do MŠ, na výstavu výtvarných prací . Před zápisem do ZŠ navštěvují děti z MŠ každoročně první třídy základní školy. V měsíci lednu vždy pořádáme pro rodiče společné besedy s učitelkami ZŠ. Děti s učitelkami pravidelně navštěvují své bývalé kamarády v mateřské škole v pololetí a na konci školního roku. Učitelky mateřské školy mají možnost získat zpětnou vazbu o úrovni přípravy dětí do 1. třídy a učitelky základní školy mají možnost se seznámit s budoucími prvňáčky. Spolupráce se základními školami je na dobré úrovni.

Záměry:

 • vyhledávat další možnosti spolupráce

 

3.9 Spolupráce se zřizovatelem

3.9	  Spolupráce se zřizovatelem

Informujeme pravidelně Radu města Soběslav o vynaložených finančních prostředcích a o záměrech naší mateřské školy. Probíhají pravidelné porady ředitelů škol se zaměstnanci Městského úřadu - organizačního oddělení kompetentního pro oblast školství a se zástupci vedení města. Na spolupráci se podílejí i děti formou dárků a přáníček u příležitosti různých svátků v roce. Zástupce města zveme na slavnostní rozloučení s předškoláky.

Záměry:

 • vyhledávat další možnosti spolupráce

3.10 Spolupráce s veřejností

3.10  Spolupráce s veřejností

Prezentace mateřské školy je zajištěna na webových stránkách školy. Spolupracujeme s redakcí časopisu Hláska, kde informujeme prostřednictvím tisku o dění v mateřské škole. Pro Dny otevřených dveří je zpracována barevná brožura. Obsahuje základní informace o naší mateřské škole. Je k dispozici rodičům nově nastupujících dětí i veřejnosti. Celoroční dění v mateřské škole s obrazovým materiálem shrnují dvě vydané ročenky Barevné korálky a Rok se strašidlem Doudlem. Materiály obsahují všechny skutečnosti, které charakterizují školu a její vzdělávací program.

Již tradicí se stala spolupráce se SENIOR domem a Domem s pečovatelskou službou v našem městě. Děti z předškolních tříd pravidelně navštěvují soběslavské seniory se svým hudebně pohybovám pásmem. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění.

Ve spolupráci s logopedem a pediatrem se zaměřujeme na podchycení všech dětí, které potřebují tuto odbornou péči. Konzultujeme s těmito odborníky všechny problémy, týkající se dětí potřebujících péči logopeda, odborného lékaře.

Spolupracujeme s odborem sociální péče v Soběslavi, s PPP v Soběslavi a dle potřeby se SPC.

Velmi dobrá je naše spolupráce s Městskou knihovnou při každoroční přípravě a realizaci výstavy dětských prací. Rovněž akce Kouzelná noc se koná ve spolupráci s knihovnou, připojujeme se k Noci s Andersenem pořádanou Klubem dětských knihoven SKIP ČR.

Dále také spolupracujeme se základní uměleckou školou, jejíž žáci pravidelně pořádají koncerty v mateřské škole a motivují tím děti k výběru zajímavé zájmové činnosti.

Studenti gymnázia ze Soběslavi připravují pro děti z mateřské školy pravidelné adventní koncerty, pěvecký sbor gymnázia Melodico připravuje svá vystoupení na akci Loučení s předškoláky v místním kině.

Dobrá spolupráce byla rovněž navázána s Městským muzeem v rámci uskutečněné Kouzelné noci.

Pokračujeme ve spolupráci s Kulturním domem formou vystoupení našich dětí na vánoce a ukončení školního roku, rovněž návštěvou divadelního představení. Navázaly jsme spolupráci se Společenským centrem, kde proběhlo slavnostní stužkování předškoláků a navštěvujeme filmové představení v kině. Ve spolupráci s Kulturním domem a paní Renatou Jelenovou jsme se významně podílely na akci pro Pochod za Doudlem, určené pro širokou veřejnost.

Naše škola je zapojena do aktivity e-Twinning. Jedná se o spolupráci evropských škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. Mateřská škola pracuje na projektu evropských škol v partnerství se slovenskými mateřskými školami. V rámci této aktivity získala škola národní ocenění.

 

Záměry:

 • hledat nové možnosti k navazování kontaktů, které budou doplňovat vzdělávací program mateřské školy

 • pokračovat v aktivitě e-Twinning

4. Organizace vzdělávání

Učitelky pracují v 6 ti třídách, vzdělávací programy mají rozpracované podle věku dětí. V 1. třídě jsou zpravidla děti od dvou do čtyř let, ve 2.třídě jsou děti zpravidla ve věku od tří do čtyř let. Ve 3.třídě jsou děti od čtyř do pěti-ti let věku. Ve 4.,4B. a 5.třídě jsou děti předškolního věku od pěti do sedmi let. Při rozdělování dětí do tříd vychází ředitelka z možností provozu, věku dětí a pokud to lze i z požadavků rodičů. Všechny třídy mají stejné zaměření.

Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání upravuje Školní řád a příslušná směrnice. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy v rámci správního řízení po ukončení přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií, která jsou včas předem zveřejněna.

Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme adaptační režim. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonnými zástupci.

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacíh možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Vzdělávání těchto dětí se řídí §16 odst.9 školského zákona a vyhláškou č.27/2016 Sb.

Podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v mateřské škole zařazena podle doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a přiznaného stupně podpory. Vzdělávací obsah je konzultován s odborníky a přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP a PLPP dle vyhlášky č.27/2016 Sb. V mateřské škole vytváříme optimální podmínky ke všestrannému rozvoji osobnosti každého dítěte.

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte u něhož je možné prostřednictvím mírných úprav metod, organizace a hodnocení vzdělávání a spolupráce s rodinou dosáhnout zlepšení. Ředitelka mateřské školy rozhodne o podpůr.opatřeních 1.stupně bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzfělávacích potřeb dítěte při vzdělávání. Ten zahrnuje popis obtíží dítěte a speciální vzdělávací potřeby, definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, stanovuje cíle podpory a vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola průběžně vyhodnocuje a po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření vyhodnotí zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud nepostačují podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. S PLPP seznámí škola zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na provádění plánu.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci ŠPZ dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD. Mateřská škola zahájí poskytování podpůrných opatření 2.-5.stupně po obdržení doporučení ŠPZ, získání informovaného souhlasu zákonného zástupce a na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Škola zpracováná individuální vzdělávací plán (IVP) vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte. IVP je zpracován do 1 měsíce, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP může být průběžně doplňován a upravován. Škola ve spolupráci se ŠPZ a zákonným zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření nejméně 1x ročně.

6. Vzdělávání dětí nadaných

Nadané dítě je takové, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.. Zjišťování mimořádného nadání provádí ŠPZ ve spolupráci se školou.

Mateřská škola vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky, které směřují k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Dítě, které vykazuje známky nadání, je podporováno, hračkami a pomůckami je rozvíjen jeho potenciál. Mateřská škola zajišťuje realizaci podpůrných opatření pro podporu nadání dle vyhlášky č.27/2016 Sb.

7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Dvouleté děti mají silnější potřebu vazby na dospělou osobu, učitelka se stává zástupcem rodiče. Dvouleté děti se učí především hrou, nápodobou, situačním učením a vlastním prožitkem. Potřebují pravidelné rituály, pozornost udrží kratší dobu. Větší prostor je věnován volným hrám a pohybovým aktivitám.

Mateřská škola je vybavena hračkami a pomůckami pro dvouleté děti. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí. Děti mají možnost naplnit potřebu průběžného odpočinku. Režim dne respektuje potřeby dětí (dostetk času na činnosti i odpočinek).

Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Vzdělávací činnosti se realizují v menších skupinách nebo individuálně podle potřeb dětí.

Záměry:

 • průběžně vybavovat třídu hračkami a pomůckami pro dvouleté děti

 • nastavovat dětem srozumitelná pravidla života ve třídě

 • vybavit mateřskou školu zázemím pro zajištění hygieny dětí dle potřeby

 • vybavit šatnu větším úložným prostorem dle potřeby

 • organizačně a provozně zajistit třídu dle potřeby

8. Charakteristika vzdělávacího programu

8.	 Charakteristika vzdělávacího programu

Orientace vzdělávání ve 21. století má být založena na 4 pilířích, které zajistí dostatečnou oporu každému jedinci v měnící se společnosti. Uvedené pilíře byly formulovány ve zprávě mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století : Učení je skryté bohatství v roce 1996 - DELORS J. (ed.): Learning: The treasure within. Tyto pilíře jsou základem pro vytvoření vzdělávacího kurikula a charakterizují, jak má být vzdělávání pojímáno:

 a) Učit se poznávat - tzn. učit se tak, aby bylo možno těžit ze vzdělávacích příležitostí v průběhu celého života.
 

b) Učit se jednat - tzn. učit se jednat v podmínkách různých sociálních a pracovních činností.

 

c) Učit se žít - tzn. učit se žít společně, rozvíjením pochopení pro ostatní lidi a učením se zvládat konflikty.

 

d) Učit se být - tzn. tak, aby se úspěšně rozvíjela samotná osobnost člověka, který by byl schopen jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní odpovědností.
 

Vzdělávání nesmí v této souvislosti zanedbat žádný z aspektů osobnostního potenciálu: paměť, myšlení, estetický smysl, fyzické vlastnosti a komunikační dovednosti.

V naší výchovně vzdělávací práci chceme děti vést tak, abychom maximálně vycházely z uvedených pilířů.

MOTTO školy:

Jako barevné korálky navlékáme na šňůrky zážitky ze společných her

a činností. Čím je jich víc a čím jsou pestřejší, tím barevnější svět poznáváme a tím větší radost spolu prožíváme.

Cíle předškolního vzdělávání jsou dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho přílohou Konkretizovanými očekávanými výstupy.

Hlavní cíle vzdělávání :

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Cílem  a současně přáním celého kolektivu mateřské školy je umožnit všem dětem prožít den v mateřské škole plný radosti, volnosti a nevšedních zážitků. Naše mateřská škola se zaměřuje na všestranný harmonický rozvoj dítěte v prostředí přirozeném dětskému věku, rozvoj dětské osobnosti s přihlédnutím k individualitě každého jedince. Volíme takové metody a formy práce, které jsou vhodné pro děti předškolního věku (vysvětlování, rozhovory, experimentování, vycházky, pozorování v přírodě, příklady). V souvislosti s rozvojem komunikace děti na základě vlastního prožitku motivujeme k aktivnímu poznávání okolního světa, povzbuzujeme chuť k učení, tvořivosti a zájmu poznávat nové a zajímavé věci ze svého okolí, ale i z dalekého světa. Vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. I dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Dbáme při své práci na to, aby se dítě cítilo v mateřské škole stejně dobře, jako v domácím prostředí, aby rodiče i děti byly spokojené. Mnozí zaměstnanci školy i rodiče se navzájem znají. Úzké vazby na rodiče a spolupráce s nimi jsou pro nás samozřejmostí. Snažíme se, aby děti chodily do naší mateřské školy rády, aby zde prožily období plné pohody, klidu, lásky a porozumění.

Obsah vzdělávání směřuje k poznávání prostředí, ve kterém děti žijí ale i k pochopení souvislostí světa , které děti důvěrně neznají (vesmír, svět). Zaměřujeme se na praktické dovednosti a psychické schopnosti dětí. Děti se učí vnímat základy společenských a lidských hodnot (slušné chování, komunikace mezi sebou a dospělými). Rozvíjíme řečový projev dětí i dětské vnímání prostřednictvím poezie a pohádek, zařazujeme divadelní představení. Oblast výtvarných a pracovních činností je v naší škole velice různorodá. Děti mají dostatečné množství podnětů pro svou práci, k rozvoji své tvořivosti. Kreslí , malují, tvořivě pracují s hlínou, vyrábějí předměty z přírodnin a papíru i netradičních materiálů. K vypalování výrobků z hlíny máme vlastní keramickou pec. Hudební a hudebně pohybové činnosti jsou v mateřské škole zastoupeny ve velké míře. Děti jsou vedeny nebát se vystupovat před veřejností formou slavností pro rodiče nebo vystoupením v Senior domě. Vedeme děti k navazování kontaktů s dospělými, ke komunikaci s vrstevníky i s dospělými, k základním společenským návykům - umět pozdravit, slušně se chovat, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc. Při vycházkách a řízených činnostech děti poučujeme o bezpečnosti v silničním provozu, o chování na ulici, silnici ( na kolech i pěší). Děti se učí dodržovat pravidla her, šetrně zacházet se všemi hračkami i vybavením MŠ.

Mateřská škola je zapojena do aktivity e-Twinning. Jedná se o spolupráci evropských škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. V současnosti je v České republice integrovanou součástí Programu celoživotního učení. Zapojení do aktivity e-Twinning přináší dětem v mateřské škole nové metody výuky, evropský rozměr vzdělávání, profesní rozvoj učitelů. Vzájemně si posíláme fotografie a videa, vyměňujeme si informace o škole, městě a zemi.  Děti kreslí, malují obrázky, posílají fotografie, společně bádají, experimentují, tvoří. Rozvíjejí znalosti při práci s PC. A my pak můžeme prohlížet obrázky, poslouchat písničky v cizím jazyce. Pro děti je to velice zajímavé a moc je to baví. Prostřednictvím eTwinningu jsme navázali spolupráci s MŠ Cinobaňa na Slovensku a s kamarády ze školky z Portugalska. Realizovali jsme se společný projekt na téma ,,Vánoční betlém“. Náš projekt byl úspěšný a získal Národní cenu pro nováčky v  eTwinning. V loňském školním  roce probíhala práce na projektu „Sabinka, Soběslaváček a kostka eTwinnninga“ ve spolupráci se slovenskou mateřskou školou ze Sabinova. Město Sabinov je partnerským městem města Soběslav. Pokračujeme ve spolupráci se slovenskými mateřskými školami z obcí Kátov a Tvrdošín na projektu Čarovný čas.

Denní program v mateřské škole je dostatečně kvalitní, bohatý a pestrý. Také proto nenabízíme širokou škálu doplňkových činností. Vzhledem k zájmu rodičů jsme zařadily pro předškolní děti doplňkovou činnost - zdravé pískání - hra na zobcovou flétnu, které vede ve své třídě paní učitelka z naší mateřské školy.

Mateřská škola se zapojila do projektu „Děti do bruslí“. Projekt je uskutečňován jako řízená doplňková činnost v rámci ranních aktivit. Cílem projektu „Děti do bruslí“ je poskytnout dětem předškolního věku a žákům I. stupně základních škol nabídku na výuku a získání základů správného bruslení. Organizátorem kurzů bruslení s názvem „Děti do bruslí“ je stejnojmenný zapsaný spolek Děti do bruslí z.s., se kterým má naše mateřská škola uzavřenou Smlouvu o provádění bruslařské výuky. Na kurzy děti doprovázejí vždy dvě učitelky nebo jedna učitelka a další osoba určená ředitelkou jako v případě docházky do tělocvičny.

9. Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které jsme odvodily z přirozeného cyklu ročních období - podzim, zima, jaro, léto, z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi spojené. Probíhá na základě prožitkového učení dětí - učení hrou, konkrétní činnosti, objevování, prostor pro aktivitu a tvořivost, manipulace a experimentování. Probíhá jako integrované vzdělávání zahrnující celou osobnost dítěte, naplňuje jeho vzdělávací potřeby, přináší mu poznatky a dovednosti, podporuje chápání souvislostí, umožňuje orientovat se ve světě, je založeno na vnitřní motivaci dítěte a jeho aktivní účasti.

Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, charakteristiku vzdělávací nabídky, očekávané výstupy a úroveň kompetencí. Integrované bloky jsou pro všechny učitelky závazné. Časové rozložení bloků není závazné, je otevřené pro aktuální situace, pro zájmy dětí i tvořivost učitelky. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídách přizpůsobují dětem, jejich zájmům i výsledkům vzdělávání. Učitelky ve třídách si připravují pro svou třídu Třídní vzdělávací programy. Zohledňují složení kolektivu, věk dětí jejich zájmy a možnosti. V TVP uvádějí konkrétní činnosti - básně, písně, hry... a stanovují dílčí specifické cíle. TVP jednotlivých tříd mají svá specifika, podmínky, určují pravidla soužití, vytyčují vzájemné působení učitelek. Je nejen na učitelce, ale i na dětech, které téma si vyberou, kolik času mu věnují a jaké prostředky zvolí pro jejich naplnění. Každé dítě může rozhodnout co vyzkouší, co ho baví, zajímá, co chce vědět. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které dítě vykonává, v průběhu celého dne. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti za aktivní účasti dítěte. Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Dětem dvou až tříletým je věnována péče přiměřená jejich věku. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným je věnována zvláštní péče na základě doporučení PPP nebo SPC. Do TVP průběžně učitelky zařazují dílčí projekty.

 

Integrované bloky:

 

Blok č.1 Barevný svět kolem mne

Blok č.2 Líbí se mi žlutý podzim

Blok č.3 Bílá zima je krásná

Blok č.4 Těším se na zelené jaro

Blok č.5 Mám rád červené léto

8.1 Integrovaný blok č.1

Barevný svět kolem mne Časový rozsah : přibližně 4 týdny

Charakteristika:

Úvodní blok je zaměřen na vstup dítěte do mateřské školy a prostředí, které ho zde obklopuje. Jedná se nejen o prostředí mateřské školy, školní zahrady, ale i jejího blízkého okolí. Do mateřské školy nastupují nové děti, stávající děti přecházejí do jiných tříd. Některé děti špatně snášejí odloučení od rodiny. Většina dětí se seznamuje s novými hračkami, prostředím třídy nebo mateřské školy. Děti poznávají nové kamarády, učitelky a ostatní zaměstnance mateřské školy. Zvykají si na podmínky života ve větší skupině, na nová společná pravidla soužití ve skupině.

8.2 Integrovaný blok č.2

Líbí se mi žlutý podzim Časový rozsah : přibližně 8 týdnů

Charakteristika:

V tomto bloku se zaměříme na aktivity související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím. V popředí činností budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – kratší dny, opadávání listů, barvy a tvary v přírodě, odlet ptáků, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda nabízí, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Seznámíme děti se záhonky na školní zahradě, zapojíme je do jednoduchých zahradnických činností. Navštívíme výstavu drobného zvířectva, výstavu ovoce a zeleniny místních zahrádkářů a výstavu hub v muzeu. Budeme pracovat s přírodninami a tvořivě je zpracovávat. Rozvíjet tvořivost dětí také prostřednictvím pohybu a hudebně pohybových činností. Přiměřeně věku seznámíme děti s tradicí "dušiček", s oslavami Halloweenu, se svátkem sv. Martina. Budeme rozvíjet řečové dovednosti, využijeme rytmizovaných říkadel. Přichystáme podzimní hody s ovocnými čaji, saláty či kompotem, upečeme si jablečný závin, uvaříme cmundu apod. Budeme pozorovat počasí, vítr, ... Pozornost zaměříme na oblast oblečení a obuvi, vitamíny, nemoci, hry se slovy, hádanky a vše další, co přinesou podtémata třídních programů. Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si ve třídách vytvoříme žlutou podzimní atmosféru.

8.3 Integrovaný blok č.3

Bílá zima je krásná Časový rozsah : přibližně 10 týdnů

Charakteristika

Bílé zimní období, sníh a led a jejich vlastnosti, hry na sněhu i se sněhem, experimentování, stavba sněhuláků, bobování, výlety do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromeček pro zvěř a ptactvo a další pozorování, které nabídne zima v přírodě. Bílý, modrý, zlatý, černý, červený papír, sněhuláci, čertíci, Mikuláš, betlémský příběh bude motivací pro práci s papírem a barvou. Čas sv. Barbory, sv. Lucie, čas Vánoc, vyzdobené město a obchody, čas Tří králů je stvořený pro posílení mezilidských vztahů a prosociálního chování, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky a obyčeji. Nebude chybět pečení perníčků a vánočního cukroví. Básně, písničky, říkadla, hudba a pohyb doplní vánoční posezení s rodiči. Po vánocích přivítáme rodiče na společném odpoledni s učitelkami ZŠ. Navštívíme základní školu, podíváme se na svoje starší kamarády, společně si zahrajeme na školu. Také oslavíme karneval. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje. Společně se rozloučíme se zimou - vynášením Morany. Seznámíme se s některými exotickými zvířaty v rámci návštěvy ZOO Borovany v mateřské škole.

8.4 Integrovaný blok č.4

Těším se na zelené jaro Časový rozsah : přibližně 9 týdnů

Charakteristika :

Integrovaný blok je zaměřen na probouzení přírody po zimním odpočinku. První jarní květiny, první jarní živočichové, první tráva, domácí zvířata a jejich mláďata, stromy a keře s jejich květy, ptáci vracející se z teplých krajin, jarní práce na zahradě i na poli. Příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s  různými druhy materiálů, barvou a přírodninami. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Seznámíme děti s péčí o záhonky na školní zahradě, zasadíme, zasejeme společně některé rostliny. Poslech zvuků v přírodě, vnímání změn počasí přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Zvuky, barvy, tvary, určování, pojmenovávání, třídění a orientace budou pojmy, se kterými se děti při různých činnostech setkají. Přivítáme svátky jara - velikonoce, s jejich zvyky a obyčeji, naučíme se zdobit vajíčka, koledovat. To vše bude probíhat v jednotlivých třídách. Seznámíme se s oslavou pálení čarodějnic. Přiblížíme dětem Den země, planetu Zemi a povedeme je k ochraně životního prostředí, navštívíme sběrný dvůr ve městě. Seznámíme děti s koloběhem vody v přídě a jejím významu. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využito jarní zákoutí školní zahrady školy, příroda v okolí. Navštívíme městskou knihovnu. Připravíme Kouzelnou noc pro předškolní děti.

8.5 Integrovaný blok č.5

Mám rád červené léto Časový rozsah : přibližně 8 týdnů

Charakteristika:

Svátek matek navodí podtéma ,,rodina“ a vše, co souvisí - maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity a svého místa nejen v rodině. Seznámíme se s městem, státem - jeho symboly. Připravíme dárek pro maminku k svátku a oslavíme jej společnou akcí na školní zahradě. Den dětí navodí podtéma ,,nejsme všichni stejní“. Svátek dětí oslavíme společně na školní zahradě. Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí o druhé v  souvislosti s  přírodou (zvířata na dvorku, zvířata v ZOO). Činnosti budou přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody. Stromy, zvířata a jejich mláďata, lesní plody budou předmětem pozorování nebo motivem pro činnosti z nich vyplývajících. Budeme sledovat růst rostlin v zahradách, na polích, ochutnáme letní plody. Seznámíme děti s péčí o rostliny na záhonku na školní zahradě - ochutnáme vypěstované plody. Seznámíme se s některými letními rostlinami a léčivými bylinami, ale i s rostlinami jedovatými. Jedním z  podtémat bude rozloučení předškoláků s mateřskou školou. Vypravíme se ke studánce do lesa Svákova, za strašidlem Doudlem. Pojedeme či půjdeme na výlety, poznáme cesty a silnice, různé způsoby dopravy, zaměříme se na bezpečnost v dopravě. Připravíme mateřskou školu pro den otevřených dveří spojený s přijímáním přihlášek předškolnímu vzdělávání pro další školní rok. Přivítáme v mateřské škole žáky ZUŠ a poznáme nové hudební nástroje. Pozveme na školní zahradu policisty a navštívíme hasiče.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Soběslav

Mateřská škola Soběslav
Nerudova 278/II
IČO: 70 93 43 63
ms.nerudova@email.cz
tel. 381 524 687

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

clanek
Provoz mateřských škol v Soběslavi v době letních prázdnin:2. 7.  –  6. 7...

OSLAVA 50.VÝROČÍ

Oslava u příležitosti 50.výročí otevření mateřské školy Soběslav, Nerudova ulice.3. ledna 2...

CENY STRAVNÉHO od 1.9.2017

clanek
Na základě Vyhlášky  o školním stravování č.107/20005 ve znění vyhlášky 108/2007 Sb.,platné od 1....
Domů Mateřská škola Soběslav

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign