logotyp

Informace pro zákonné zástupce dětí

Informace pro zákonné zástupce dětí

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

  Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 

 • v souladu se školskými právními předpisy. Provoz vzhledem k covid-19 bude probíhat v souladu s dokumentem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k covid-19“. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
  • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Ve všech prostorách školy nevyžadujeme roušky. Pro případ podezření na nákazu
   by dítě mělo mít k dispozici jednu čistou roušku v podepsaném sáčku.
  • U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Po dezinfekci
   a převlečení dítěte v šatně je předá zákonný zástupce u dveří třídy pedagogickému zaměstnanci.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
  • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník
   od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
  • Doporučujeme, aby byl počet doprovázejících osob minimalizován a jejich pobyt uvnitř budovy omezen na dobu nezbytně nutnou, doporučujeme dodržovat rozestupy.
  • Do školy je zákaz vnášet jakékoli potraviny, soukromé hračky, zejména plyšové.

 V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale při jejich zjištění (objevení) bude volit tento postup:

—příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy - dítě není vpuštěno do budovy školy

—příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign